• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Čapljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  I N T E R NI O G L A S - Za popunu upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu Čapljini

  13.12.2022.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  broj: 053-0-Su-22-001084

  Čapljina, 13.12.2022. godine

   

   

  Na temelju članka 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21), članka 21.  Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/05) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Čapljini, predsjednica suda raspisuje:

   

  I N T E R NI   O G L A S

   

  Za popunu upražnjenog radnog  mjesta u Općinskom sudu Čapljini

   

  1. Viši referent – sudski ovršitelj/izvršitelj......................................1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

   

  Poslovi i zadaci.

  -          kao službena osoba izvršava sve radnje prinudnog izvršenja/ovrhe i osiguranja prema odredbama Zakona o ovršnom/izvršnom postupku, što podrazumijeva izlaske na lice mjesta, popisivanje i sačinjavanje odgovarajućih zapisnika,

  -          vodi odgovarajuće evidencije,

  -          postupa po naredbama suca u ovrsi koje su dane kroz CMS

  -       prima depozite i novčane vrijednosti u računovodstvo suda koji su rezultat ovršnog postupka

  -       upućuje stranke na uplate u ovršnom postupku

  -          kontrolira uplate stranaka u ovršnom postupku

  -          vodi odgovarajuće evidencije o ovršnim predmetima, uplatama u svezi ovršnih predmeta

  -          daje obavještenja strankama o stanu predmeta, zakazanim ročištima i obavljenim pojedinim izvršnim radnjama,

  -          sačinjava  izvještaje o obavljenim  zadacima,

  -          obavlja poslove vezane za ažuriranje predmeta ovrhe/ izvršenja,

  -          obavještava računovodstvo i suca u ovršnom postupku o obavljenim uplatama i položenim depozitima stranaka u ovršnom postupku

  -          za svoj rad odgovara sucu/ sudiji koji je rasporedom poslova određen za postupanje po predmetima ovrhe/ izvršenja,

  -          vrši i druge poslove po nalogu računovodstva, suca za ovrhu, tajnika i predsjednika suda

  Opći uvjeti: Opći uvjeti iz članka 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji  BiH (državljanstvo BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj stručne spreme za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne/disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH)

   

   

   

  Posebni uvjeti:

  -          SSS, IV stupnja, gimnazija, ekonomska ili upravna škola  

  -          najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon stjecanja tražene srednje školske spreme

  -          poznavanje   rada na računalu

  -          položen stručni ispit za namještenike

  Ukoliko kandidat nema položen stručni ispit može se prijaviti na Interni oglas, ali je dužan ispit položiti  u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

   

  Potrebni dokumenti: uz prijavu za oglas kandidati su dužni dostaviti (original ili ovjereni preslik):

  -          svjedodžbu/svjedočanstvo o završenoj traženoj školi SSS - IV stupnja

  -          dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdat od strane ovlaštene informatičke kuće/poduzeća/ustanove koje je registrirano da može pružiti obuku u radu na računalima

  -          uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike u tijelima državne službe u Federaciji BiH za SSS IV stupnja

  -          uvjerenje/potvrda o radnom stažu u  nakon završene srednje škole

  -          uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci

  -          ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH odnosno BiH

  -          ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH

  -          dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u stalnom radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe na bilo kojoj razini vlasti u Fedraciji BiH

   

  Izabrani kandidati će prije preuzimanja dužnosti namještenika biti dužan dostaviti:

  -          ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,

  -          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

  Napomena: Shodno odredbama članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko neretvanskoj županiji/kantonu („Službene novine HNK/HNŽ“ br.6/18) pravo na prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona, za što moraju dostaviti odgovarajući dokaz.

   

  Rok i adresa dostave:

   

  Prijavu s traženim dokumentima  treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa, putem prijemog ureda Suda ili putem pošte na adresu:

   

  Općinski sud u Čapljini

  Ulica Ruđera Boškovića br. 12

  88300 Čapljina

  Sa naznakom „ZA INTERNI OGLAS“

   

  Na oglas se mogu javiti svi namještenici iz organa državne službe svih razina vlasti u Fedraciji BiH  shodno članku 21. stavak 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH.

   

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Dokumentacija se vraća samo na osobni zahtjev.

   

                                                                                                           PREDSJEDNICA

                                                                                                           Zdenka Filipović

   

   

  Prikazana vijest je na:
  69 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  I N T E R NI O G L A S - Za popunu upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu Čapljini

  13.12.2022.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  broj: 053-0-Su-22-001084

  Čapljina, 13.12.2022. godine

   

   

  Na temelju članka 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21), članka 21.  Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/05) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Čapljini, predsjednica suda raspisuje:

   

  I N T E R NI   O G L A S

   

  Za popunu upražnjenog radnog  mjesta u Općinskom sudu Čapljini

   

  1. Viši referent – sudski ovršitelj/izvršitelj......................................1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

   

  Poslovi i zadaci.

  -          kao službena osoba izvršava sve radnje prinudnog izvršenja/ovrhe i osiguranja prema odredbama Zakona o ovršnom/izvršnom postupku, što podrazumijeva izlaske na lice mjesta, popisivanje i sačinjavanje odgovarajućih zapisnika,

  -          vodi odgovarajuće evidencije,

  -          postupa po naredbama suca u ovrsi koje su dane kroz CMS

  -       prima depozite i novčane vrijednosti u računovodstvo suda koji su rezultat ovršnog postupka

  -       upućuje stranke na uplate u ovršnom postupku

  -          kontrolira uplate stranaka u ovršnom postupku

  -          vodi odgovarajuće evidencije o ovršnim predmetima, uplatama u svezi ovršnih predmeta

  -          daje obavještenja strankama o stanu predmeta, zakazanim ročištima i obavljenim pojedinim izvršnim radnjama,

  -          sačinjava  izvještaje o obavljenim  zadacima,

  -          obavlja poslove vezane za ažuriranje predmeta ovrhe/ izvršenja,

  -          obavještava računovodstvo i suca u ovršnom postupku o obavljenim uplatama i položenim depozitima stranaka u ovršnom postupku

  -          za svoj rad odgovara sucu/ sudiji koji je rasporedom poslova određen za postupanje po predmetima ovrhe/ izvršenja,

  -          vrši i druge poslove po nalogu računovodstva, suca za ovrhu, tajnika i predsjednika suda

  Opći uvjeti: Opći uvjeti iz članka 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji  BiH (državljanstvo BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj stručne spreme za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne/disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH)

   

   

   

  Posebni uvjeti:

  -          SSS, IV stupnja, gimnazija, ekonomska ili upravna škola  

  -          najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon stjecanja tražene srednje školske spreme

  -          poznavanje   rada na računalu

  -          položen stručni ispit za namještenike

  Ukoliko kandidat nema položen stručni ispit može se prijaviti na Interni oglas, ali je dužan ispit položiti  u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

   

  Potrebni dokumenti: uz prijavu za oglas kandidati su dužni dostaviti (original ili ovjereni preslik):

  -          svjedodžbu/svjedočanstvo o završenoj traženoj školi SSS - IV stupnja

  -          dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdat od strane ovlaštene informatičke kuće/poduzeća/ustanove koje je registrirano da može pružiti obuku u radu na računalima

  -          uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike u tijelima državne službe u Federaciji BiH za SSS IV stupnja

  -          uvjerenje/potvrda o radnom stažu u  nakon završene srednje škole

  -          uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci

  -          ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH odnosno BiH

  -          ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH

  -          dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u stalnom radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe na bilo kojoj razini vlasti u Fedraciji BiH

   

  Izabrani kandidati će prije preuzimanja dužnosti namještenika biti dužan dostaviti:

  -          ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,

  -          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

  Napomena: Shodno odredbama članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko neretvanskoj županiji/kantonu („Službene novine HNK/HNŽ“ br.6/18) pravo na prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona, za što moraju dostaviti odgovarajući dokaz.

   

  Rok i adresa dostave:

   

  Prijavu s traženim dokumentima  treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa, putem prijemog ureda Suda ili putem pošte na adresu:

   

  Općinski sud u Čapljini

  Ulica Ruđera Boškovića br. 12

  88300 Čapljina

  Sa naznakom „ZA INTERNI OGLAS“

   

  Na oglas se mogu javiti svi namještenici iz organa državne službe svih razina vlasti u Fedraciji BiH  shodno članku 21. stavak 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH.

   

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Dokumentacija se vraća samo na osobni zahtjev.

   

                                                                                                           PREDSJEDNICA

                                                                                                           Zdenka Filipović