Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Javni natječaj-Volonter

03.11.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

Broj: 053-0-Su-20-0001189

Čapljina, 03.11.2020.godine

 

 

Na temelju članka  45. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14), članka 34. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini broj: 053-0-Su-467/10, 224/13, 967/13 i 147/17 i Pravilnika o uvjetima i načinu prijema sudskog pripravnika i osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Čapljini broj: 053-0-Su-17-294 od 03.04.2017.godine, predsjednica suda objavljuje 

 

J A V N I    N A T J E Č A J

 

Za prijem sudskih vježbenika/pripravnika- za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Čapljini

 

Vježbenik/pripravnik - VSS, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 1 (jedan) izvršitelj.

 

Opis poslova: poslovi i zadaci radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do dvije godine.

 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, („Službene novine FBiH“ broj: 29/03, 23/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini i to:

 

VSS, diplomirani pravnik, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ( koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke

 

Uz prijavu na Javni natječaj potrebno je dostaviti slijedeće dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

1.      Diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06. 04.1992.godine

2.     Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,

3.     Uvjerenje Službe  za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog ciklusa ( koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje),

4.     Rješenje nadležne ustanove o utvrđenom stupnja invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stupanj invalidnosti  od 60% i više).

5.     Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice.

 

Izbor i prijem vježbenika/pripravnika- za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih Pravilnikom o uvjetima i načinu prijema sudskog pripravnika/vježbenika i osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Općinskog suda  u Čapljini.

 

Ostale dokumente o ispunjavanju općih  uvjeta natječaja izabrani kandidat će biti dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja.

 

Prijavu na natječaj uz sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnim tablama Službe za zapošljavanje Čapljina, Stolac, Neum i Ravno, te oglasne table Općinskog suda u Čapljini, na web stranici ovog suda http://opsud-capljina.pravosudje.ba, putem prijemnog ureda pisarne Suda ili putem pošte  na adresu:

 

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br.12

88300 Čapljina

Sa naznakom za Javni natječaj za prijem vježbenika

 

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Dokumenti se vraćaju samo na osobni zahtjev i uz osobno preuzimanje.

 

 

 

                                                                                                      PREDSJEDNICA

                                                                                                         Zdenka Filipović

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh