Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

01.09.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

broj: 053-0-Su-20-000959

Čapljina, 01.09.2020. godine
Na temelju članka 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 72/10, 7/13, 52/14), članka 21. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/05) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Čapljini, predsjednica suda raspisuje


I N T E R NI O G L A S


Za popunu upražnjenih radnih mjesta u Općinskom sudu Čapljini


 1. Viši referent – upisničar za unos podataka......................................1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme


2. Viši referent- asistent suca/daktilograf...................................1 (jedan) izvršitelj na

određeno vrijemePoslovi i zadaci pod 1.


 • prima podneske stranaka i zavodi ih u odgovarajuće upisnike u pisanoj formi na zapisnik ili elektronski u bazu podataka,

 • formira nove spise ili ulaže razne podneske i dostavnice u već formirane spise,

 • prati kretanje spisa kroz upisnike ili elektronski,

 • uvodi u imenik (u pisanoj formi-manuelno ili elektronski) podatke o naplati novčanih kazni ili drugih izrečenih mjera ili kazni,

 • daje informacije strankama na temelju podataka kojima raspolaže u upisnicima ili bazi podataka,

 • postupa po naredbama sudaca vezano za spise,

 • izdaje uvjerenja i potvrde za koje dobije ovlaštenja od predsjednika suda,

 • rukuje pečatom suda za koje rukovanje mu se izdaje posebno rješenje,

 • daje strankama na uvid spise kako je to predviđeno zakonom i Poslovnikom o načinu rada sudova u HNŽ/K,

 • vodi evidenciju predmeta (normalno ili elektronski o predmetima upućenim drugim sudovima i prati njihovo vraćanje),

 • dužan je poštovati Etički kodeks za državne službenike i namještenike,

 • obavlja i druge poslove vezane za rad pisarnice po nalogu šefa pisarnice, tajnika suda ili predsjednika suda.
Poslovi i zadaci pod 2.


-na računaru obavlja poslove vođenja zapisnika na ročištima, raspravama i pretresima u zgradi suda ili van nje,

-radi sa sucem na poslovima izrade i prepisivanja sudskih odluka, poslovima pošte i izrade kraćih dopisa po uputstvima i naredbama suca na računaru,

-postupa po naredbama suca u vezi spisa, sređuje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni u rad,

-vrši kucanje po diktatu i prijepisu na računaru,

-vrši prijepise audio-snimaka sa objavljenih glavnih pretresa, a po potrebi učestvuje i na glavnim raspravama kao tehnički operator na uređajima za audio snimanje suđenja,

-vrši poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za čiju dostavu nije zadužen viši referent za upravljanje predmetima,

-vrši umnožavanje materijala u vezi predmeta i na kopir-aparatu ili drugom tehničkom uređaju za tu svrhu,

-pomaže sucu u izradi izvještaja i drugih akata,

-dostavlja spise na otpremu višem referentu za upravljanje predmetima,

-vrši i druge poslove po nalogu predsjednika suda ili tajnika suda.Opći uvjeti: Opći uvjeti iz članka 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj stručne spreme za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne/disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH)-(za obe pozicije).


Posebni uvjeti:

 • SSS, IV stupnja, gimnazija, ekonomska ili upravna škola (za obje pozicije)

 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon stjecanja tražene srednje školske spreme (za obje pozicije)

 • poznavanje rada na računaru (za obje pozicije)

 • položen stručni ispit za namještenike (za poziciju 1)

Ukoliko kandidat nema položen stručni ispit može se prijaviti na Interni oglas, ali je dužan ispit položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.


Obvezno testiranje poznavanja daktilografije za prijavljene kandidate (za poziciju 2).


Potrebni dokumenti: uz prijavu za oglas kandidati su dužni dostaviti (original ili ovjereni preslik):

 • svjedodžbu/svjedočanstvo o završenoj traženoj školi SSS - IV stupnja (za obe pozicije),

 • dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdat od strane ovlaštene informatičke kuće/poduzeća/ustanove koje je registgrirano da može pružiti obuku u radu na računarima (za obe pozicije),

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike u tijelima državne službe u Federaciji BiH za SSS IV stupnja (za poziciju pod 1),

 • uvjerenje/potvrda o radnom stažu u nakon završene srednje škole (za obe pozicije)

 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci (za obe pozicije),

 • ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH odnosno BiH (za obe pozicije),

 • ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH (za obe pozicije),

 • dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u stalnom radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe na bilo kojoj razini vlasti u Fedraciji BiH (za obe pozicije),


Izabrani kandidati će prije preuzimanja dužnosti namještenika biti dužan dostaviti:

 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,

 • uvjerenje nadleženog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Napomena: Shodno odredbama članka 18.Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko neretvanskoj županiji/kantonu („Službene novine HNK/HNŽ“ br.6/18) pravo na prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1.ovog Zakona, za što moraju dostaviti odgovarajući dokaz.


Rok i adresa dostave:


Prijavu sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa, putem prijemog ureda Suda ili putem pošte na adresu:


Općinski sud u Čapljini

Ulica Ruđera Boškovića br. 12

88300 Čapljina

Sa naznakon „ZA INTERNI OGLAS“


Na oglas se mogu javiti svi namještenici iz organa državne službe svih razina vlasti u Fedraciji BiH shodno članku 21. stavak 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH.


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija se vraća samo na osobni zahtjev.PREDSJEDNICA

Zdenka FilipovićVijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh