Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Natječaj za prijem pripravnika u Općinskom sudu u Čapljini

30.08.2010.

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/06, 59/08 i 25/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općinskog suda u Čapljini, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Općinskom sudu u Čapljini2/283

- Pripravnik - diplomirani pravnik - 1 (jedan) izvršilac

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
-VSS - VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet

Izbor i prijem pripravnika će se izvršiti na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Napomena: radni odnos pripravnika se zasniva najduže na period od 2 (dvije) godine.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije)
1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj drugoj državi, nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje nadležnog zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja
diplome VII stepena stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji zavoda)
3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više)
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Stjepana Radića 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.
Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave Javnog konkursa u dva dnevna lista (računajući posljednju objavu), putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za prijem pripravnika u Općinskom sudu u Čapljini"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur

 


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh