Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Javni natječaj za prijem vježbenika

02.06.2021.


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

broj: 053-0-Su-21-000 450

Čapljina, 20.05.2021. godineNa temelju članka 45. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06 i 72/10), članka 33. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini broj: 053-0-Su-467/10,224/13, 967/13,147/17 i Pravilnika o uvjetima i načinu prijema sudskog vježbenika/pripravnika i osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Općinskog suda u Čapljini broj: 053-0-Su-17-294 od 03.04.2017. godine, predsjednica suda objavljuje:JAVNI NATJEČAJ

Za prijem vježbenika/pripravnika u Općinskom sudu u Čapljini

Vježbenik/pripravnik - VSS, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - 1 (jedan) izvršitelj


Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanih člankom 25. Zakona o državnoj službi u F BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini i to:


VSS, diplomirani pravnik, VII stupanj stručne spreme Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke.


Uz prijavu na Javni natječaj potrebno je dostaviti slijedeće dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji):


1. Diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04. 1992.godine)

2. Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija

3. Uvjerenje službe za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje)

4. Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (ukoliko je stupanj invalidnosti 60% i više)

5. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPSOV-e osobne iskaznice.


Izbor i prijem vježbenika/pripravnika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o uvjetima i načinu prijema sudskog vježbenika/pripravnika i osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Općinskog suda u Čapljini.


Napomena: Shodno odredbama članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu („Sl. novine HNK/HNŽ“ br.9/18) pravo na prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1.ovog Zakona, za što moraju dostaviti odgovarajući dokaz.


Radni odnos vježbenika/pripravnika zasniva se na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine.


Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja za izbor pripravnika, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja.


Prijavu na natječaj sa svim traženim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dane objave u dnevnim novinama (računajući od posljednje objave) putem prijemnog ureda suda ili putem pošte preporučeno na adresu:


Općinski sud u Čapljini, Ulica Ruđera Boškovića 12, s naznakom“ Javni natječaj za prijem pripravnika“- ne otvarati.


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.PREDSJEDNICA

Zdenka FilipovićVijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh